tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

hit the jack đến hitting the nail too squarely on the head