tìm từ bất kỳ, như là half chub:

hopen' minded đến hop off the main dang