tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

Hung like a horse-fly đến Hungry Eagles