tìm từ bất kỳ, như là pussy:

I like your style đến I'll be there in spirit