tìm từ bất kỳ, như là bae:

ilmgf đến i love you like 10th grade science class