tìm từ bất kỳ, như là bae:

ilmy đến I love you, no homo