tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

I love you but I'm not in love with you đến iluminada