tìm từ bất kỳ, như là pussy:

iMIA đến Imma broke ass nigga, carrying another broke ass nigga's money