tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

in the dugout đến in the wall