tìm từ bất kỳ, như là space monkey:

it cost yoo fowty fie dorrah! đến I think I'm in love with you