tìm từ bất kỳ, như là half chub:

jack sprat đến jack weight