tìm từ bất kỳ, như là ethered:

just a mess đến Just go on with your life