tìm từ bất kỳ, như là thot:

kind of a big deal đến King Bee