tìm từ bất kỳ, như là smh:

laughing đến laughter interruptus