tìm từ bất kỳ, như là thot:

lif is too short đến lightaxo