Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

linear jerk đến lingas/chingas