tìm từ bất kỳ, như là bae:

literally the most typical white girl đến litigious bastards