tìm từ bất kỳ, như là cunt:

looped the wire đến loose chuch