tìm từ bất kỳ, như là trill:

Lortoned đến lose one's cool