tìm từ bất kỳ, như là yeet:

lose your manners đến loss of individuality