tìm từ bất kỳ, như là fleek:

make dead đến Make like Frito's and dip