Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:

mean person đến meat and potatoes man