tìm từ bất kỳ, như là yeet:

message pump đến Messopolis