tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

Meshugener đến messed up from the chest up