tìm từ bất kỳ, như là slope:

Mildly offensive, highly entertaining đến Miley Cyrus ass