tìm từ bất kỳ, như là swoll:

Milton High đến mi marrow