tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

n/e đến near blizzard-like conditions