tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Neffed the Meeting đến negative creep