tìm từ bất kỳ, như là yeet:

nommular đến no muss, no fuss