tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

not on fire đến no true douchebag fallacy