tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

Nota đến not boyfriend/girlfriend