tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

Olaya đến Old but solid gold