tìm từ bất kỳ, như là swag:

ol' China đến Old Country Buffet