tìm từ bất kỳ, như là smh:

on the other team đến On the wire