tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

on curfew đến one beer drowsies