tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

Open the chute đến operation more oil