tìm từ bất kỳ, như là cunt:

outhotted đến Out of 10, i'd give her one