tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

pace team đến pacific league