tìm từ bất kỳ, như là spook:

packed a mac đến PACKIN' MORE MEAT IN ONE'S PANTS THAN THE PONDEROSA STEAKHOUSE