tìm từ bất kỳ, như là hipster:

passed the torch đến passionoodle