tìm từ bất kỳ, như là doxx:

passing the torch đến pass-kicking