tìm từ bất kỳ, như là hipster:

passing the torch đến pass-kicking