tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

Pinochet đến pin the nail on the jesus