tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

polish the rusty sheriff's badge đến Politically Retarded