tìm từ bất kỳ, như là ethered:

polish the rusty sheriff's badge đến politically radioactive