tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:

pretend-to-work truck đến Pretty as a friend