tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

punches on like a bloke đến punch list