tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

Purple Donut đến Purple hexagon