tìm từ bất kỳ, như là hipster:

Put The Bitch Down đến Putting something hot up in that ass