tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Re-Break đến receiver