Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

Reverse swing wing-man đến rev-grin